Menu öffnen

外观工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

电控系统标定工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

机械工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

车载语音ASR/NLU数据研发

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

燃料电池系统功率电子产品机械设计工程师

Bosch China Investment Company - Shanghai / Suzhou, China

24.09.2021

数据挖掘工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

智能制造工艺工程师

Bosch China Investment Company - Shanghai / Suzhou, China

24.09.2021