Menu öffnen

TopJobs

销售培训生

Delixi Electric Co., LTD - China, China

13.01.2022

机械研发工程师

Delixi Electric Co., LTD - Shanghai, China

10.01.2022

电子研发工程师

Delixi Electric Co., LTD - Shanghai/Liushi, China

10.01.2022

产品&产品营销工程师

Delixi Electric Co., LTD - Shanghai/Wenzhou, China

10.01.2022

供应链工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu,Liushi, China

10.01.2022

物流规划工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu/Liushi, China

10.01.2022

工业工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu,Liushi, China

10.01.2022

物流工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu, China

10.01.2022

质量工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu/Liushi, China

10.01.2022

检测工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu, China

10.01.2022

技术工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu/Liushi, China

10.01.2022

新产品工程师

Delixi Electric Co., LTD - Shanghai/Wuhu, China

10.01.2022

SQE工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu/Liushi, China

10.01.2022

现场技术服务工程师

Delixi Electric Co., LTD - China, China

10.01.2022

采购工程师

Delixi Electric Co., LTD - Wuhu,Liushi, China

10.01.2022