Menu öffnen

理想汽车2022届校园招聘

Li Auto - Beijing,Shanghai,Changzhou,Mianyang, China

14.09.2021

芯片开发工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

碰撞安全开发工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

强度耐久工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

电驱动大数据工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

NVH开发工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

硬件开发工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

电控系统工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

外观工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

电控系统标定工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

机械工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

车载语音ASR/NLU数据研发

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021

数据挖掘工程师

Li Auto - Beijing/Changzhou, China

24.09.2021