Open Menu

Technical Project Coordinator

Dongguan Hong Da Electric Products Co. Ltd (Miele Dongguan Plant) - Shanghai, China

14.11.2021